תקנון פעילות - "התחפושת של המדינה"

 

1.  העיתון "ידיעות אחרונות"  (להלן- "ידיעות" ו/או "עורך הפעילות"),מארגן באמצעות מיניסייט ייעודי בכתובת purim.yedioth.co.il  www.facebook.com (להלן- "עמוד הפעילות"), פעילות בשם "התחפושת של המדינה" (או כל שם אחר שייבחר על ידי ידיעות, להלן- "הפעילות").

2.  פרטי הפעילות ותנאיה יהיו כמפורט בתקנון זה.

1                         פרשנות

1.1    השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

1.2    כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

1.3    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המקוונת, ו/או אם תמצא סתירה בין תקנון זה לבין תקנון "ידיעות אחרונות", תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה, ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2                         תיאור הפעילות

הפעילות מיועדת לכלל הציבור בישראל. הפעילות תתקיים באמצעות " אתר ייעודי שהוקם לצורך הפעילות אשר כתובתו היא purim.yedioth.co.il

2.1     

2.2    "ידיעות אחרונות" מזמינה את הקוראים לצלם את התחפושת שלהם או של בני משפחתם ולהעלות את התצלום לאתר הפעילות הייעודי של ידיעות אחרונות.

2.3   בהעלאת התצלום המשתתף מאשר ומצהיר כי הוא המצולם ו/או הורה ו/או אפוטרופוס של המצולם או המצולמים, וכי הוא מוסמך להתיר בשמם של המצולמים את פרסום התצלום במסגרת הפעילות, או כי קיבל את הסכמתו המפורשת ההורה ו/או האפוטרופוס של המצולמ/ים לפרסום התצלום במסגרת הפעילות כאמור וכי כל הזכויות בתמונה  הן כפי התחייבויותיו המפורטות בתקנון זה.

2.4    לאחר העלאת התצלום, הוא יתפרסם, בכפוף לשיקול דעת ידיעות אחרונות, בגלריה ייעודית שידיעות תקים באפליקציה הייעודית לצורך הפעילות ו/או בעמוד ידיעות בפייסבוק ו/או באפליקציית ידיעות אחרונות. מובהר כי ידיעות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תצלום שהועלה על ידי הגולשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק.

2.5    בשלב הראשון, מתוך כלל הצילומים שהשתתפו בפעילות ייבחרו עשרת המועמדים הסופיים ע"י מערכת העיתון, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המערכת תוכל לשנות את כמות המועמדים הסופיים בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. בשלב השני בחירת הזוכה תעשה באמצעות הצבעה באפליקציית ידיעות אחרונות, כאשר הצילום שיקבל את מירב ההצבעות  במקום הראשון יזכה את שולחיו בפרסים כמפורט בסעיף 7 להלן.

3                         תנאי הפעילות

3.1    הפעילות תתקיים בין התאריכים 5 מרץ 2017  - 12 מרץ 2017 (להלן- "תקופת הפעילות"), או בכל מועד אחר עליו יחליט עורך הפעילות ובלבד שתתפרסם על כל שינוי כאמור הודעה בעמוד הפייסבוק של ידיעות. העלאת התמונות להשתתפות בתחרות תתאפשר עד תאריך 12 במרץ 2017 בשעה 12 בצהריים.

3.2    מובהר כי לאחר מועד הפעילות לא תתאפשר העלאה של תצלומים לעמוד הפעילות , ובכל מקרה תצלום שיועלה לאחר מועד זה, לא ייחשב כמשתתף בפעילות.

3.3    מובהר ומוסכם כי  ידיעות רשאי לשנות את כללי הפעילות כפי שנקבעו בתקנון זה, כולם או חלקם, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש בעמוד הפייסבוק של ידיעות.

3.4    ידיעות יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי הפעילות.

3.5    ידיעות שומר לעצמו את הזכות להאריך את הפעילות או כל שלב בה, לקצרה, להפסיקה, ו/או לבטלה,בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש.

4                         תנאי השתתפות בפעילות

4.1    ההשתתפות בפעילות, וזיהוי המשתתפים ייעשה על פי פרטיו האישיים של המשתמש בהתאם לפרטים האישיים שיתבקש הגולש למלא הייעודית בעמוד הפעילות.

4.2    מובהר כי ההשתתפות בפעילות מהווה ויתור ומתן הסכמה של המשתתף ל"ידיעות אחרונות" לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, בין היתר לצורך זיהוי והשתתפות בפעילות, והשימוש בפרטים האישיים ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

4.3    ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה. ידיעות לא יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו בפעילות.

4.4    מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף בפעילות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, ידיעות יהיה פטור מאחריות לכל נזק כאמור.

4.5    הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש בתקנון באתר "פייסבוק" המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לידיעות בתקנון שלה ו/או על פי כל דין.

4.6    ידיעות שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, מכל סיבה שהיא.

4.7    במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאי ידיעות לעצור את הפעילות או לדחות את המשך הפעילות למועד מאוחר או להאריך את הפעילות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.8    ההשתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שיבחר להירשם לפעילות במהלך תקופת הפעילות, שהינו בגיר (מעל גיל 18) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962), ושהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל.

4.9    במידה והמשתתף הינו קטין, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962אזי השתתפותו בפעילות מחייבת את הסכמת הוריו או אפוטרופסיו.

4.10 מובהר, כי ידיעות שומר לעצמו את הזכות להתערב ולפסול משתתפים בפעילות במידה ויזוהו חריגות. חריגה לעניין זה, הינה כל פעולה אשר נעשתה על ידי מי מהמשתתפים ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, שלא בתום לב ומתוך מטרה להערים ו/או להונות ו/או לתמרן את ידיעות, וליהנות מתנאי הפעילות שלא כדין ושלא בתום לב.

4.11 מובהר כי עובדי ידיעות אחרונות מנהליו, שותפיו ובני משפחותיהם אינם רשאים לקחת חלק בפעילות (לעניין סעיף זה: בן משפחה-  בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

4.12 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לפרסום התמונה שנשלחה ו/או הועלתה על ידו בהתאם לשיקול דעת בלעדי של ידיעות אחרונות. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון, ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

4.13 מובהר כי "ידיעות אחרונות" אינו מתחייב לפרסם את התמונות שישלחו אליו במסגרת הפעילות, ולידיעות יהיה שיקול הדעת המוחלט האם לפרסם התצלומים אם לאו.

5                         זכות יוצרים ופרטיות

5.1    בהשתתפות בפעילות ו/או אישור התקנון הנך מצהיר ומאשר כי התצלום שאתה מבקש לפרסם במסגרת הפעילות, צולם על ידך ו/או שייך לך, ואתה בעל זכות היוצרים בתצלום בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007. וככל שאינך בעל זכות היוצרים בתצלום, אתה מצהיר ומאשר כי ניתן לך רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש בתצלום בהתאם לדין, ובכלל זה להעבירו לידיעות לצורך פרסומו באתר ו/או בעיתון.

5.2    מובהר כי ככל שהתצלום מכיל את דמותו של צד שלישי שאינך קשור אליה (להלן- "האובייקט המצולם"), הנך מצהיר ומתחייב כי פרסום התצלום והעברתו לידיעות נעשה לאחר קבלת הסכמתו של האובייקט המצולם בפרט ככל והמצולם הנו קטין (שאז תידרש הסכמת אפוטרופסיו) ו/או בתצלום שנעשה ברשות היחיד.

5.3    ידיעות לא יישא באחריות כלשהי ולכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלא בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק זכות יוצרים, תשס"ח - 2007 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 בתצלום.

5.4    "ידיעות אחרונות" יהיה רשאי לעשות כל שימוש שהוא ימצא לנכון בתצלום, ועם השתתפותך בפעילות זו אתה מעביר את זכות היוצרים בתצלום לידיעות, ויראו את ידיעות כבעל זכות היוצרים בתצלום.

5.5    מובהר כי השימוש שיעשה "ידיעות אחרונות" בתצלום לא יזכה אותך בתמורה כלשהי ולא תוכל לתבוע ו/או לדרוש מ"ידיעות אחרונות" תשלום תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג שהוא בגין כל שימוש שייעשה בתצלום על ידי "ידיעות אחרונות" ו/או מי מטעמו.

5.6    ידיעות רשאי להסיר את התצלום שהעלית לדף הפעילות ברשת "פייסבוק" במידה ויש בפרסום זה משום לשון הרע ו/או הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת הוראות כל דין, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של ידיעות.

5.7    הנך מצהיר ומתחייב לשפות את ידיעות מייד עם קבלת דרישה ראשונה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה מצד שלישי בקשר להפרת זכות היוצרים ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות שמקורם בתצלום ו/או כל נזק שהוא יידרש לשלם בגינו שמקורו בפרסום התצלום.

6         ויתור ופטור מאחריות

6.1    מובהר ומוסכם כי מאחר וההשתתפות בפעילות מתקיימת באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט "פייסבוק",ידיעות לא יהיה אחראי על אובדן נתונים כלשהם לרבות פרטי המשתתפים וכל נתון ופרט שנוגע לפעילות, והפעולות שהתבצעו על ידם במסגרת הפעילות, כתוצאה מכשל במערכות המחשב של המשתתף ו/או מכשל במערכות המחשב של ידיעות ו/או של אתר "פייסבוק", וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המשתתף ו/או פרטים הנוגעים להשתתפותו בפעילות  נמחקו, הושמדו ו/או שובשו.

6.2    מובהר כי מאחר והפעילות נערכת באמצעות אתר האינטרנט "פייסבוק" שמופעל באמצעות צד שלישי,  לידיעות אין שליטה על האתר ועל הנתונים שקיימים בו, ובכל מקרה ידיעות אינו אחראי לכל נזק ו/או מחדל ו/או רשלנות שמקורם באתר "פייסבוק".

6.3    במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה שלה פעילות, לידיעות יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונו לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

6.4    כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות  תהיינה שייכות במלואן ובאופן בלעדי לידיעות.

6.5    בהשתתפותו, מצהיר כל משתתף בפעילות, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה,טענה ו/או תביעה כלפי ידיעות,מנהליו, עובדיו ומי מטעמו בקשר עם הפעילות.

6.6    בהשתתפותך בפעילות אתה מאשר ומסכים כי ידיעות אחרונות יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיך האישיים כפי שמופיעים בכרטיסך באתר "פייסבוק" ובכלל זה לפרסם את שמך ותמונתך במידה וזכית בפעילות. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או טרוניה בקשר עם הפרסום האמור לרבות טענות הנוגעות להפרת הפרטיות וכיו"ב. כתנאי לזכייתו בפרס, על המועמד/ת לזכייה לחתום על כתב הסכמה (נספח א' המצ"ב) המתיר לעורך הפעילות לפרסם את שמו ותמונתו בכל מדיה שהיא, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

6.7    ידיעות אחרונות יהיה רשאי לפרסם את שמות הזוכים, תמונתם והפרסים בעמוד "ידיעות אחרונות" ב"פייסבוק" ו/או בעיתון "ידיעות אחרונות" ו/או באפליקציית "ידיעות אחרונות" ובכל אמצעי מדיה אחר, ללא כל תמורה ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהיה לזוכים כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

6.8    השתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. ידיעות לא ישא באחריות לכל נזק, לרבות נזק ממוני, עגמת נפש וכיו"ב אשר נגרם למי ממשתתפי הפעילות אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה.

7                         הפרסים

7.1     בשלב הראשון, מבין התמונות שישלחו תיבחר המערכת בשיקול דעתה הבלעדי עשרה תצלומים נבחרים שיעלו לשלב ההצבעה הסופית באפליקציית "ידיעות אחרונות".

7.2    בשלב השני , מתוך התמונות הנבחרות יעלו עשר תמונות להצבעה באפליקציית "ידיעות אחרונות", כאשר משתמשי האפליקציה יוכלו להצביע לתמונה האהובה עליהם, התמונה הזוכה, תזכה את שולחה בשובר בסך 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים) לקניות ברשת גולף קידס

7.3    מובהר כי לא ניתן להמיר את הזכייה בפעילות בכסף ו/או שווי כסף.

7.4    ההודעה על הזכייה תתפרסם הן בדף "ידיעות אחרונות" ב"פייסבוק", הן בעיתון והן באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המשתתף כפי שצוינה עמוד הפעילות.

7.5    הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה, ייעשו על פי הפרטים שנקלטו בעת משלוח התמונה בעמוד הפעילות, בשעות העבודה הרגילות של "ידיעות אחרונות". "ידיעות אחרונות" תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה לא פחות מ-3 פעמים. הניסיונות יתפרסו במרווחים של 6 שעות לפחות.

7.6    מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל - תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פרס או פיצוי כשלהו. עורך התחרות, יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לבחור זוכה חלופי מבין שולחי הצילומים הנבחרים, ואת זהותו של הזוכה החלופי. מובהר כי עורך התחרות שומר על זכותו שלא לבחור זוכה חלופי.

7.7    מובהר כי כל שימוש, ממין וסוג כלשהו, שייעשה על ידי ידיעות בתצלומים לא יזכה את בעליהן בתמורה ו/או בתמלוגים ו/או בטובת הנאה כספית או אחרת בגין השימוש שנעשה.

7.8    ידיעות שומר לעצמו את הזכות לבטל זכיה של משתתף בפעילות בכל מקרה שהזכייה הושגה בניגוד לתנאי תקנון זה, שלא בתום לב ו/או בניגוד לדין.

7.9    מובהר כי קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה על כתב סילוק וויתור (נספח ב' המצ"ב) ובכפוף לתהליך של אימות וזיהוי. במידה והזוכה הינו קטין, עליו להציג טופס הסכמה מאת הוריו ו/או אפוטרופוסיו להשתתפות בתחרות וקבלת הפרס.

7.10 מובהר כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.

7.11 כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

7.12 במקרה שבו המשתתף לא מילא אחר הוראות הפעילות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, "ידיעות" לא יהיה חייב לממש ו/או להעניק את הפרס כאמור.

8                         שונות

8.1    בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2    ידיעות שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את הפעילות ותנאיה, בכל שלב, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8.3    ידיעות רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, הפרסים וכיו"ב, על פי שיקול דעתו המוחלט.

8.4    למשתתפים,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או תנאי הפרס ו/או לפעולות בהן ינקוט ידיעות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

8.5    המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את ידיעות מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

8.6    הפעילות כפופה לתקנון זה, הנמצא לעיון בעמוד  הפעילות באתר "פייסבוק" ובמשרדי ידיעות אחרונות ברחוב נח מוזס 1, ראשון לציון, בימים א'-ה' בין השעות 9:30ל- 16:00.

8.7    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.12 לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א'

 

כתב הסכמה

 

 

1.  אני הח"מ ______________ נושא ת.ז _______________ מצהיר ומאשר כי הנני בעל זכות היוצרים המלא והבלעדי בתצלום שהעברתי ל"ידיעות אחרונות" במסגרת הפעילות "התחפושת של המדינה" שהתקיימה באתר "פייסבוק" (להלן : "התצלום").

2.  אני מצהיר ומאשר כי ככל שזכות היוצרים בתצלום אינה בבעלותי, אזי השימוש שנעשה על ידי בתצלום הוא בהסכמתו ו/או בהרשאתו של בעל זכות היוצרים.

3.  אני מצהיר ומאשר המצולמ/ים בתצלום הוא / הם ________________________ אשר אני, כהורה ו/או אפוטרופוס שלו, מוסמך להתיר בשמו את פרסום התצלום במסגרת הפעילות, או כי קיבלתי את הסכמתו המפורשת של ההורה ו/או האפוטרופוס של המצולמ/ים שהוא מר / גב' ____________________ לפרסום התצלום כאמור.

4.  הנני מאשר, בשם בעל הזכויות והאפוטרופוס של המצולמ/ים, ל"ידיעות אחרונות" לעשות בתצלום כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסום התצלום בעיתונות המודפסת, המקוונת ובאמצעי המדיה, העיתונים והמגזינים השונים של קבוצת "ידיעות אחרונות".

5.  אני מצהיר ומאשר כי לא תהיה לי או למי מטעמי ו/או למצולמ/ים למי מטעם המצולמ/ים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השימוש ש"ידיעות אחרונות" תעשה בתצלום לרבות מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

6.  אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי שלא אהיה זכאי לקבל תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין השימוש שתעשה "ידיעות אחרונות" בתצלום.

7.  אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי אני אהיה אחראי בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה שתיגרם ל"ידיעות אחרונות", מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או היפר חובה חקוקה שליבקשר עם השימוש בתצלום.

8.  הנני מצהיר ומתחייב לפצות ו/או לשפות את "ידיעות אחרונות" בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרם ל"ידיעות אחרונות" כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתופנה אליה בקשר עם השימוש בתצלום, לרבות דרישה ו/או תביעה בגין הפרת הוראות חוק זכות יוצרים וחוק הגנת הפרטיות.

9.  אישורי והתחייבותי לעיל הנן בשמי, ובשם המצולמ/ים, ובשם כל מי הבא מטעמנו.

 

ולראיה באתי על החתום:

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

נספח ב'

 

אישור

 

 

1.       אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. _______________ מצהיר ומאשר כי במסגרת הפעילות שעורכת "ידיעות אחרונות" בשם "התחפושת של המדינה" זכיתי בפרס של שובר בסך 3,000 ₪ (שלושת אלפים שקלים חדשים) לקניות ברשת גולף קידס

2.       אני מצהיר ומאשר כי ביום _________ קבלתי את הפרס לידי ועם חתימתי על מסמך זה, אני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בקשר עם הפעילות וקבלת הפרס.

3.       אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי ש"ידיעות אחרונות" אינה אחראית לטיבו ולאיכותו של הפרס, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך נגד "ידיעות אחרונות".

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

 

 

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:_____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת האפוטרופוס:__________________________